Otwórz

swój prezent

od MR!

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ

FORMULARZ

NR Z PARAGONU*

NIP SKLEPU*

NR TELEFONU*

ADRES E-MAIL*

OTWÓRZ SWÓJ PREZENT!

KUP DOWOLNE OPAKOWANIE

SŁYNNE MR ROŚLINNE

I ZACHOWAJ PARAGON.

SPRAWDŹ

OD RAZU CZY WYGRAŁEŚ.

ZGŁOŚ NUMER

Z PARAGONU

TUTAJ

NA KONIEC LOTERII ZE WSZYSTKICH ZGŁOSZEŃ ZOSTANĄ

WYLOSOWANE NAGRODY GŁÓWNE

3x Mikser Planetarny KITCHEN AID

Zasady

Regulamin

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Otwórz swój prezent od MR - w Dino

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Otwórz swój prezent od MR w Dino”, zwana dalej „Loterią”.
 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, kod 02-737 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 poz. 165, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem.

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) (dalej: „Uczestnicy).
 2. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora oraz Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, KRS 0000019414, a także osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup w sklepach sieci Dino.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się
  z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci wzięcia udziału w Loterii.
 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 3. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.

 

§ 7 Obszar, na którym będzie urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stacjonarnych sklepach sieci Dino.
 2. Loteria trwa od 09 kwietnia 2019 r. do dnia 26 sierpnia 2019 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 10 kwietnia 2019 r. i kończy się 30 kwietnia 2019 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady urządzania Loterii oraz ogłaszania wyników

 1. W Loterii biorą udział produkty z linii słynne MR roślinneopisane w ust. 2 pkt a poniżej.
 2. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w § 4 i która jednocześnie w Okresie przyjmowania zgłoszeń spełni łącznie następujące warunki:
  1. Dokona, w jednym ze sklepów sieci Dino, jednorazowego zakupu co najmniej jednego z poniższych produktów:
   1. ynne MR roślinne 250 gram;
   2. słynne MR roślinne 500 gram;
   3. słynne MR rlinne 750 gram;
   4. słynne MR roślinne 250 gram kostka.
  2. Zachowa paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup.
  3. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie
   z postanowieniami ust. 3 poniżej (dalej „Zgłoszenie”).
 3. Zgłoszenia do Loterii można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.loteria.slynnemr.pl (dalej „Strona Internetowa”), które to zgłoszenie polega na:
  1. wpisaniu w formularzu numeru telefonu oraz adresu e-mail,
  2. wpisaniu w formularzu danych z paragonu fiskalnego: kolejny numer wydruku, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny;
  3. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu;
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;
  5. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

  zwane dalej „Zgłoszenie”.

 

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora
  oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie. W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia komunikat obejmuje również informację jaką nagrodę przypisano do Zgłoszenia (opisaną w §9 ust.2 pkt a) - b). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało jednej z nagród opisanych w §9 ust.2 pkt a)- b), Uczestnik otrzymuje informację, że ma nadal szansę na wygranie Nagrody Głównej opisanej w §9 ust.2 pkt c).
 2. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda
  z tytułu tego paragonu fiskalnego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 3. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 10 kwietnia 2019 r. od godz. 00:00
  i trwa do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 5. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 6. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie nieuprawnionych narzędzi programistycznych.
 7. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń,
  w tym, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii lub usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 1 lipca 2019 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych.
 8. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg
  w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora.
  Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: First Line Polska sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa)
  w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (w tym elektronicznej) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 9. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
 1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują 
  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
 2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;
 3. potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;
 4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
  iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych opisanych w ust. 2 powyżej bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych spełniających wymagania Regulaminu;
 5. data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 0:00:00.
 1. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 2. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podany
  w Zgłoszeniu) adres e-mail oraz odpowiednio numer telefonu.
 4. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub
  na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ będzie to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 szt. (słownie: trzy) spośród nagród wymienionych w § 9 ust. 2 lit a) - c) Regulaminu. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii, z jednego adresu można wyłonić maksymalnie 2 Laureatów nagród wymienionych w § 9 ust. 2 lit a)-c) Regulaminu.

 

§ 9 Wartość puli nagród

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 23 946 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 103 (słownie: sto trzy) nagrody w Loterii.

2. Nagrodami w Loterii są:

 1. Nagroda II stopnia: Bony zakupowe Dino o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród II stopnia w Loterii.
 2. Nagroda I stopnia: Blender Sencor o wartości: 179,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród I stopnia w Loterii.
 3. Nagroda Główna: Mikser planetarny KitchenAid  o wartości: 2 999,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 333,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Łączna wartość nagrody to 3 332,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 Nagrody Główne w Loterii                

3. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości żadnej nagrody w Loterii, ani wymiany nagrody na inną.

4. Zwycięzca/laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

 

§ 10 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 9 ust. 2 pkt a)-b) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 9 kwietnia 2019 r., przy użyciu urn. Nad procesem losowania czuwa Komisja.
 2. Przyznanie nagród instant win odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii  Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację, czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy nie. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres Promocyjny.
 3. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte każdego dnia Okresu Promocyjnego.
 4. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 100 bramek. Organizator w trakcie Okresu Promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora przy
  ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 8 maja 2019 r. przy użyciu urn. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też ID rezerwowych), a losowanie jest powtarzane. 
 6. Po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są dwa ID rezerwowe do nagrody opisanej w §9 ust. 2 pkt c). W przypadku, gdy Laureat nagrody opisanej w § 9 ust. 2 pkt c) nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Laureatowi I ID Rezerwowego. Jeśli Laureat I ID Rezerwowego nie spełni warunków wydania nagrody, nagroda przypada Laureatowi II ID Rezerwowego. Jeśli i on nie spełni warunków wydania nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. Do Laureata ID Rezerwowych stosuje się postanowienia jak do laureata, z tym zastrzeżeniem, że Laureat ID Rezerwowego informowany jest odpowiednio, następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata.
 7. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

 

 

§ 11 Warunki, miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci nagród instant win opisanych w §9 ust. 2 pkt a)-b), powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia.
 2. Laureaci nagród opisanych w § 9 ust. 2 pkt a)-b) zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w wersji papierowej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 8 ust. 4, danych, o których mowa w § 11 ust. 5, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 8 ust. 4.
 3. Laureat Nagrody Głównej opisanej w §9 ust. 2 pkt c) w terminie 3 dni roboczych po dniu losowania, tj. po dniu 8 maja 2019 r., w bezpłatnej rozmowie telefonicznej otrzyma od Organizatora informację o wylosowaniu jego ID. W przypadku braku kontaktu z Laureatem w tym terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS, w której informuje go o podjęciu ostatniej próby połączenia w kolejnym dniu roboczym, o treści: „Loteria Slynne MR „Otwórz swój prezent od MRw Dino: Twoje zgłoszenie zostało wylosowane. Podejmiemy 2 próby połączenia telefonicznego z Toba w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00. Organizator: First Line Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Regulamin: www.loteria.slynnemr.pl. W rozmowie, o której mowa w niniejszym ustępie Zwycięzca jednocześnie, otrzymuje informacje jakie warunki należy spełnić w procedurze weryfikacji i wydania nagrody. Laureat Nagrody Głównej opisanej w §9 ust. 2 pkt c) zobowiązany jest do przesłania do Organizatora, dokumentów wskazanych w § 11  ust. 5 w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa niniejszym ustępie, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od rozmowy telefonicznej.
 4.  Laureaci zwycięskich Zgłoszeń w zakresie nagród opisanych w § 9 ust. 2 pkt a) - c) zobowiązani są do:

a)      własnoręcznego podpisania Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe laureata: adres e-mail, numer telefonu podany w zwycięskim Zgłoszeniu, imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania wraz z ulicą, numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym oraz miejscowością oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej: www.loteria.slynnemr.pl i stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)     dostarczenia oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 ust. 12.

 1. Laureaci nagród opisanych w § 9 ust. 2 pkt a) - c) są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: First Line Polska sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w terminie wskazanym w ust. 2-4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania przesyłki. Jeśli laureat nagród opisanych w § 9 ust. 2 pkt a) - c) nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa w ust. 2-4 powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przesłanie przez laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych w § 8,
  w szczególności nieprawidłowego paragonu fiskalnego, (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, traci on prawo do nagrody.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu,
  paragonu fiskalnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w § 8 ust. 9-11.
 6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i §8 ust. 9-11, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody.
 7. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 9. W przypadku, w którym Laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków opisanych
  w Regulaminie, nagroda przechodzi na laureata ID rezerwowego wylosowanego do Nagrody Głównej, zgodnie z procedurą opisaną w § 10 ust. 6 Regulaminu. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem ID rezerwowego następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata Nagrody Głównej. Do laureata ID Rezerwowego  stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące laureata Nagrody Głównej.
 10. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu Regulaminu tj. § 8 ust.18 (ograniczeniu co do możliwej liczby wygranych nagród) Organizator otrzyma od laureata więcej oświadczeń i paragonów, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie o przydziale nagrody decyduje data i godzina dokonania Zgłoszenia.
 11. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 12. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 14. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.
 15. Wyniki publikowane są na Stronie Internetowej po zakończeniu regulaminowego Okresu przyjmowania zgłoszeń do Loterii oraz po zakończeniu procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody, nie później niż  22 lipca 2019 r.
 16. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania nagród rozstrzyga Komisja.
 17. Nagrody wysyłane są przesyłką pocztową/kurierską zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) do dnia 22 lipca 2019 r. na adres wskazany przez laureata w Oświadczeniu.

 

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 5 sierpnia 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. Reklamacja może zostać złożona do Organizatora za  pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie listu poleconego.
 2. Reklamacja w formie listu poleconego należy wysłać na adres spółki First Line Polska sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Otwórz swój prezent od MR w Dino - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora
 3. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail reklamacje@slynnemr.pl w tytule wiadomości należy wpisać „Loteria Otwórz swój prezent od MR – w Dino - reklamacja” a w treści reklamacja musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. Uczestnik wnoszący reklamację w formie elektronicznej jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji w wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail reklamacje@slynnemr.pl, na adres e-mail z którego Uczestnik wysłał reklamację, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na stronie internetowej: www.loteria.slynnemr.pl oraz w siedzibie Organizatora. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora do Uczestników są dla nich bezpłatne. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Jeżeli Uczestnik zdecyduję się skontaktować się z Organizatorem, np.
  w przypadku nieodebranego połączenia od Organizatora, koszt połączenia ponoszony przez Uczestnika wg stawek operatora Uczestnika.
 4. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są na podstawie przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji i wyłonienia zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień ust.10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo ich przeniesienia. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnikowi przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane osobowe Zwycięzców Loterii zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarczy nagrody Zwycięzcom.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 20). Dane są przetwarzane w okresie 6 miesięcy od dnia wymagalności. W przypadku odpowiedzi na reklamację Organizator przekazuje dane osobowe Uczestnika Poczcie Polskiej S.A.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 później późniejszymi zmianami) jest Organizator.
 8. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późniejszymi zmianami).
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 późniejszymi zmianami) jest Organizator.
 10. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 6 - 9 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.
 11. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe
  z Loterii. Wystąpienie przez Uczestnika z wnioskiem o usunięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i prawa do ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres dane@1stline.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii »Otwórz swój prezent od MRw Dino «” ze wskazaniem w treści danych osobowych podlegających usunięciu. W przypadku jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Uczestnik, który nabył prawo do otrzymania nagrody, ale wniosek został złożony przed momentem wydania Nagrody, Uczestnik taki traci prawo do wydania nagrody. Jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Zwycięzca, który otrzymał już nagrodę, jego dane zostaną usunięte z bazy danych Uczestników Loterii, jednakże na podstawie i w terminie wskazanym w art. 20 ust. 6 ustawy o grach o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165), Organizator nadal będzie miał obowiązek przechowywać dane tego Uczestnika w związku z prowadzoną ewidencją wygranych (wydanych) nagród w Loterii.
 12. W niniejszym Regulaminie, na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki.
 13. Wygraną odebrać w imieniu Zwycięzcy może również inna osoba, pod warunkiem,
  że przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody
  z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Otwórz swój prezent od MRw Dino”.


Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Otwórz swój prezent od MR w Dino ”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Otwórz swój prezent od MR w Dino

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i wziąłem/am udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

____________________________________________________________
E-MAIL ORAZ NUMER TELEFONU PODANY W ZWYCIĘSKIM ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

Pamiętaj o załączeniu do oświadczenia oryginału paragonu fiskalnego.

1

Produkty

Promocyjne

W loterii biorą udział wszystkie

opakowania Słynne MR Roślinne

250 g

500 g

750 g

250 g

Kontakt

Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Imię:

Adres e-mail:

Treść wiadomości:

WYŚLIJ

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ